ERP riešenia na mieru


x10

x10

Ekonomický softvér pre riadenie stredných a väčších organizácií


x10 je komplexný balík programov novej generácie určený pre riadenie stredných a väčších organizácií. Ide o klient-server aplikáciu v databázovom prostredí Progress v.10. Podklady pre systém boli spracované na základe pripomienok niekoľkých desiatok používateľov z rôznych odvetví s prihliadnutím na ich špecifické požiadavky. Pri vývoji sme dôraz kládli predovšetkým na ergonómiu, jednoduchosť a prehľadnosť používateľského rozhrania s cieľom zabezpečiť vysokú produktivitu a efektivitu pri práci so systémom. x10 je riešený ako modulárny systém s otvorenou architektúrou a v prípade záujmu Vám môžeme upraviť aplikáciu na základe Vašich požiadaviek.


Operačný systém – klientské stanice

Windows (95, 98, ME, XP, 7, 8)


Operačný systém - databázový server

Windows (NT, 2000, 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server), Unix, Linux, Solaris, HP UX, AIX a iné


Minimálne požiadavky na HW

Požiadavky na HW pre prevádzku aplikácie sa odvíjajú od veľkosti riešenia (množstvo použitých modulov), počtu používateľov a nárokov operačného systému.Prehľad informačného systému x10

Systém

Zabezpečuje prácu používateľov pomocou prístupových práv s presne definovanou množinou údajov a operáciami nad touto množinou (Vytvorenie, Čítanie, Oprava, Vymazanie a Tlač záznamov). Umožňuje nastavenie parametrov pre jednotlivé moduly. Správcovi systému poskytuje nástroje na pridávanie používateľov a nastavovanie prístupových práv k programom a jednotlivým funkciám programov. Súčasťou modulu je centrálna správa číslovania dokladov pre všetky moduly.

Skladové hospodárstvo

 • vedenie evidencie skladov Odbytu, MTZ a medziskladov
 • vedenie ľubovoľného počtu skladov a ľubovoľného spôsobu spracovania pre každý sklad (FIFO, priemerná alebo pevná cena)
 • vytváranie základných dokladov - Príjemka, Výdajka, Skladová karta, Dodací list
 • medzi skladové presuny s automatickým vznikom Výdajky v zdrojovom sklade a Príjemky v cieľovom sklade a ich vzájomnou väzbou
 • pri príjme možnosť výberu položiek príjemky zo sortimentu alebo kopírovaním položiek z objednávky vystavenej vlastnou firmou so sledovaním plnenia objednávky
 • pri výdaji možnosť výberu položiek príjemky zo sortimentu alebo kopírovaním položiek z ponúk a zákaziek zákazníka s možnosťou opraviť množstvo a cenu a sledovaním plnenia zákazky.
 • automatické číslovanie dokladov podľa nastaveného číselného radu pre každý sklad
 • evidencia sortimentu skladov podľa jednoznačného kódu (nomenklatúry)
 • evidencia sortimentu po skupinách a podskupinách pre rýchlejší výber a štatistické spracovanie
 • individuálne označenie položky sortimentu pre sledovanie výrobných čísel a spôsob ich sledovania (vstup, vstup-výstup, výstup)
 • načítanie a aktualizácia sortimentu zo súborov typu .xlm a .xls (EXCEL)
 • rozpúšťanie nákladov na dopravné a colné poplatky
 • indikácia prekročenia maximálneho a minimálneho množstva podľa nastavenia pre sortiment na jednotlivých skladoch
 • evidencia tovaru na ceste, rezervovaného tovaru, tovaru na zákazky, voľného množstva, definovanie nového tovaru skladaním existujúcich komponentov
 • ON-Line štatistika predaja položiek skladu, zostavy predajnosti podľa rôznych pohľadov
 • čítanie čiarového kódu čítačkou pri evidovaní výrobných čísel (Serial number) z položiek tovaru
 • sledovanie balenia a stavu v balení jednotlivých položiek sortimentu
 • vedenie reklamovaného tovaru a rôzne spôsoby riešenia

Odbyt

 • základná jednotka je zákazka (obchodný prípad), ktorá je viazaná na konkrétneho obchodníka
 • evidencia zakázok podľa obchodných skupín a referentov, alebo podľa geografických zón (SK, EU ap.)
 • evidencia plnenia zákazky, rezervácia tovaru na zákazku
 • rezerváciu ruší osoba, ktorá tovar rezervovala, alebo automaticky pri zrušení zákazky, alebo programom po uplynutí uvedeného času rezervácie
 • tvorba ponúk a proforma faktúr
 • ceny uvedené v ponuke sú automaticky ponúkané pri tvorbe súvisiacich dokladov
 • načítanie a aktualizácia cenníka zo súborov typu .xlm a .xls
 • niekoľko úrovňový systém cien s možnosťou určenia ceny až na konkrétneho zákazníka a konkrétny sortiment s dátumovým obmedzením do dokladov sú ponúkané východzie hodnoty zadefinované pri zákazníkoch alebo parametroch systému, ktoré je možné individuálne upraviť
 • viacúrovňový systém evidencie zákazníkov, možnosť vytvárať nezávislé aliancie
 • evidencia záručných lehôt tovarov
 • ON-Line štatistika predaja, zostavy predaja podľa rôznych pohľadov
 • tlačové prehľady (denný prehľad zásob, nedodaný tovar ...)

Účtovníctvo

 • voľne definovateľný účtový rozvrh v závislosti na potrebách organizácie
 • voľne definovateľné účtovné zostavy zobrazujúce skutočné a plánované zostatky na účtoch na princípe jednoduchého tabuľkového procesora
 • 4 účtovné okruhy - Faktúry, Pokladňa, Banka a Interné doklady
 • zadávanie a účtovanie DPH vo všetkých okruhoch
 • výpočet DPH, automatické preúčtovanie DPH pri úhradách
 • výkaz DPH vo formáte XML a PDF
 • párovanie dokladov v rámci všetkých okruhov
 • hromadné zaúčtovanie alebo odúčtovanie dokladov
 • definovanie šablón účtovania pre rýchlejšie spracovanie dokladov (účtovné operácie)
 • výpočet účtovných zostáv za organizáciu, po strediskách alebo zákazkách
 • možnosť nahrávať do viacerých otvorených účtovných období v priebehu roka a na prelome medzi starým a novým rokom bez nutnosti mesačnej a ročnej účtovnej závierky
 • automatická kontrola účtovných operácií na podvojnosť zápisu
 • možnosť prezerania stavov na jednotlivých účtoch a zadania plánovaných zostatkov na účtoch
 • účtovné ON-Line Saldokonto, historické Saldokonto predošlých období možnosť exportu údajov z účtovníctva do MS Excelu a ďalšie spracovanie (finančné analýzy)
 • štandardné výkazy (Súvaha, Výsledovka, Cash-flow ...)
 • jednotný interface pre zaúčtovanie dokladov

Faktúry

 • faktúrovanie priamo zo skladov s automatickým vznikom výdajok alebo z dokladov už vzniknutých (výdajky, dodacie listy) alebo ručným zadávaním nemateriálových položiek faktúr a kombinácie všetkých týchto možností na jednej faktúre
 • možnosť automatickej úpravy výslednej ceny faktúry s prepočtom cien položiek faktúry
 • rôzne typy faktúr definovaných podľa potrieb organizácie
 • automatické číslovanie dokladov podľa nastaveného číselného radu pre každý typ faktúr
 • zadávanie zálohových faktúr, dokladov o prijatej platbe a vyúčtovacích faktúr
 • kopírovanie faktúr, ktoré sa pravidelne opakujú aj medzi rokmi
 • grafická tlač faktúr vrátane loga firmy prostredníctvom ExPrint, možnosť vlastných šablón pre tlač (voliteľné)
 • výstup vo formáte EDI, PDF, zasielanie faktúr ako príloh e-mailom
 • rýchle prehľady o obrate, marži, zisku až na úroveň skladových kariet podľa zvoleného filtra
 • rýchle prehľady o Saldokonte podľa zvoleného filtra
 • export do Excelu
 • sledovanie dedičnosti dokladov v priebehu celého obchodného prípadu

Pokladňa

 • vedenie pokladní vo viacerých menách
 • automatická predkontácia pokladničných dokladov
 • automatické preberanie pokl. dokladov do modulu Saldokonto
 • zostatok pokladne, obrat pokladne podľa zvoleného filtra
 • nastavenie prístupov užívateľov k jednotlivým druhom pokl. dokladov
 • predaj tovaru za hotovosť za použitia fiškálneho modulu FM4000 (Varos)

Banka

 • vedenie viacerých vlastných bankových účtov
 • automatická predkontácia bankových výpisov
 • automatické spárovanie platby resp. úhrady na účtovné doklady
 • automatické preberanie dokladov do modulu Saldokonto
 • vystavené platobné príkazy s prevodom do formátov pre Internet Banking (IB), Home Banking (HB), Mobil Banking (MB)
 • načítanie výpisov z formátov IB, HB a MB a ich spracovanie

Saldokonto

 • on-line Saldokonto dovoľujúce okamžite po zaúčtovaní dokladov prezerať Saldokonto dodávateľov a odberateľov, účtovné saldokonto
 • párovanie faktúr a platieb v zahraničnej mene
 • automatický výpočet a zaúčtovanie kurzových rozdielov
 • viacero typov platobných kalendárov pre sledovanie pohľadávok a záväzkov
 • prevádzanie kompenzácií faktúr
 • upomienky, penalizácia

Majetok

 • základná evidencia HIM a NHIM
 • definovanie viacerých spôsobov odpisovania
 • automatické odpisovanie majetku

Personalistika

 • ucelené spracovanie personálnej agendy podniku
 • evidencia priebehu pracovného pomeru v organizácii
 • evidencia zvyšovania kvalifikácie
 • evidencia pohybov pracovníkov v evidenčnom a mimoevidenčnom stave
 • evidencia údajov o rodinných príslušníkoch
 • tlačové zostavy podľa rôznych kritérií
 • mesačné a ročné priemerné stavy

Nadštandardná dodávka:
 • ON-LINE dochádzkový systém na báze magnetických kariet, čiarového kódu alebo bezkontaktných kariet
 • aktuálny stav pracovníkov (prítomní / neprítomní)
 • neprítomní pracovníci podľa druhov neprítomností
 • štatistiky podľa rôznych kritérií

Mzdy

 • komplexne rieši oblasť spracovania miezd, prepojený s modulom personalistika
 • spracovávanie všetkých druhov miezd (mesačná, hodinová, úkolová...)
 • sledovanie mzdových nákladov po strediskách, majstroch, tímoch a zákazkach
 • definícia mzdového listu podľa potrieb organizácie
 • definícia vzorcov pre výpočet mzdy podľa platnej legislatívy a ich jednoduchá zmena
 • definícia mzdových položiek podľa potrieb organizácie (hrubá mzda, príplatky, odmeny, poistné, dane, priemery...)
 • definícia viacerých druhov kalendárov pre viaczmenné prevádzky
 • výpočet a evidencia nemocenských dávok podľa platných predpisov vrátane spracovania Registra nemocenských dávok
 • spracovanie poistného pre viac zdravotných poisťovní
 • zdaňovanie podľa viacerých daňových tabuliek vrátane ročného daňového vyrovnania
 • možnosť úhrady miezd na osobné účty pracovníkov cez modul ABO
 • automatické zaúčtovanie miezd podľa nastavených predkontácií do účtovníctva
 • tlačové zostavy (rekapitulácie, mincovky, výplatné listiny, výplatné pásky, odvody poistného, prehľady, štatistiky...)
 • 10 používateľských štatistických zostáv položiek triedených v 99 skupinách, ktoré si môže definovať zákazník

Nadštandardná dodávka:
 • priame napojenie na ON-LINE dochádzkový systém
 • vytváranie kontrolných pichacích lístkov (KPL)
 • generovanie údajov do Miezd na základe KPL

Výroba

 • technologická príprava výroby (TPV) – evidencia výrobkov, subvýrobkov, polotovarov alebo skladového sortimentu
 • technologicko-hospodárska norma (THN) a kusovníky (stále alebo s definovaným obdobím platnosti)
 • sledovanie výrobných postupov a spotreby (materiálu, výkonov, energií)
 • riadenie a plánovanie výroby (výrobné plány previazané na THN, kusovníky a skladové karty)
 • automatické generovanie plánu z požiadaviek
 • operatívne plánovanie výroby s využitím štatistických hodnôt pre predikciu predaja
 • automatická kontrola dostupného materiálu